TentoonstellingA Slippery Slope

Youri Appelo

Is het mogelijk grip te houden op een wereld waarin de grenzen tussen verleden en toekomst, waarheid en onwaarheid, het reële en het irreële steeds verder verwateren? In onze gepolariseerde en hyperkapitalistische samenleving lijkt achter alles een agenda schuil te gaan. Ingesleten denkwijzen bevinden zich echter op een ‘slippery slope’, een spreekwoordelijk glibberige helling, waarbij het onontkoombaar lijkt af te glijden naar een zee van complexiteit. In de groepstentoonstelling A Slippery Slope staat de vraag centraal: hoe leren wij om te gaan met deze complexiteit zonder ons verstand te verliezen?

De wereld om ons heen is in de loop van tijd opgebouwd uit hokjes en tegenstellingen. Hierbinnen bekijken we alles het liefste in een lineair verband. Het doel: de wereld overzichtelijk en behapbaar maken, maar ook het beter beheersbaar en exploitabel maken van mens en niet-mens. Meten is weten, luidt het credo. Een goed voorbeeld hiervan is de stijging in de waarde en verzameling van data. Door de komst van computers worden complexe sociale posities en situaties vertaalt naar harde cijfers. Cijfers worden ontdaan van de context waarin ze bestaan, waardoor er vanuit wordt gegaan dat er sprake is van een universele en gelijkwaardige positie voor elk individu of (complexe) situatie. Vandaag de dag wordt er verzet geboden tegen de normen en opvattingen die voortkomen uit dit type denken. Absolute kennis en een universele waarheid lijken vloeibaar(der) en onderhandelbaar geworden. En dit veroorzaakt dan ook een radicale verschuiving in ons denken, zowel ten goede als ten slechte.

De tentoonstelling biedt perspectieven op hoe gegeneraliseerde en versimpelde denkwijzen plaats kunnen maken voor complexere manieren van denken. Deze omslag wordt zichtbaar gemaakt door onder meer nieuwe benaderingen op het gebied van tijd, authenticiteit en kennis. Onderliggende vragen die gesteld worden zijn: wat kan een wiskundige opvatting ons bieden waarbij cijfers niet losstaan van hun context? Hoe gaan wij om met het feit dat technologie in staat is levensechte, zowel fysiek als digitaal, replica’s te maken? Hoe kunnen wij een ander begrip van tijd omarmen? Hoe beschermen wij ons tegen algoritmes die beter weten wat wij willen dan wijzelf? En tot slot: wie heeft er baat bij deze ontwikkelingen?

A Slippery Slope toont kunstwerken die binnen hun eigen context een positie innemen in deze wervelstorm van complexiteit, tussen non-lineariteit en pluriformiteit, als reactie op de machtsstructuren die schuilgaan achter simplificatie. De tentoonstelling hoopt hiermee als pleidooi te dienen voor het loslaten van onze ingesleten manieren van denken.